RODO

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

1.   Administratorem danych osobowych jest Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach z siedzibą przy ul. Grabowej 3, 40-172 Katowice, którą reprezentuje Prezes Izby.

2.   Regionalna Izba Obrachunkowa jest również administratorem danych przetwarzanych przez:

 1. Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych właściwego w sprawach rozpoznawanych przez Regionalną Komisję Orzekającą w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach;
 2. Regionalną Komisję Orzekającą w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

3.   Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych poprzez e-mail: iod@katowice.rio.gov.pl lub pisemnie na adres administratora.

4.  Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji zadań, w tym związanych z interesem publicznym, wynikających z przepisów prawa, w szczególności:

 1. Ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych;
 2. Ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
 3. Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

5.   Administrator może też przetwarzać dane osobowe:

 1. w celu realizacji umowy, np. w zakresie prowadzony szkoleń lub z dostawcami;
 2. na podstawie prawnie uzasadnionych interesów administratora, np. w celu:
 1. prowadzenia bieżącej komunikacji z osobami reprezentującymi podmioty zewnętrzne lub inne organy,
 2. wykrywania nadużyć i zapobiegania im,
 3. ustalania, dochodzenia i obrony roszczeń.

6.   Dane osobowe są pozyskiwane bezpośrednio od osób, których dotyczą, lub mogą być też przekazywane przez inne organy.

7.   Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obligatoryjne.

8.   Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, a w stosownych przypadkach przez okres realizacji umowy lub do czasu przedawnienia roszczeń.

9.   Dane osobowe mogą być ujawniane następującym odbiorcom:

 1. podmiotom i organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;
 2. podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne lub udostępniającym narzędzia teleinformatyczne;
 3. podmiotom świadczącym usługi doradcze, audytowe, pomoc prawną;
 4. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską.

10. Wszystkim przysługują prawa dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania.

11. Wszystkim przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu w przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora.

12. Z powyższych praw można skorzystać składając wniosek w siedzibie administratora. Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa.

13. Wszyscy mają ponadto prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w razie uznania, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy prawa.