Organami nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego są Prezes Rady Ministrów i wojewodowie,
a w zakresie spraw finansowych regionalne izby obrachunkowe
(art.171 ust.2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej)
Aktualności 2008

 

 

 

5 stycznia 2009 r. Informujemy, że ukazał się Nr 4/2008 "Informatora" RIO w Katowicach - dostępny w siedzibie Izby

22 grudnia 2008 Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach zwraca się z prośbą o przesłanie ofert cenowych na dodatkowy zakup i dostawę do siedziby Izby tj. Katowice ul Grabowa 3, artykułów chemicznych i higienicznych.
Szczegółowy wykaz artykułów znajduje się w poniższym załączniku
Ponadto w załączniku umowa_art._higien_projekt podany jest projekt umowy który należy potwierdzić i dołączyć do oferty.
Realizacja zamówienia - do 31.12 2008 r.Oferty prosimy nadsyłać do dnia 24.12.2008 r do godz. 10.00 faksem na nr 032 60 44 964 bądź e mailem na adres jdygus@katowice.rio.gov.pl


22 grudnia 2008 Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach zwraca się z prośbą o przesłanie ofert cenowych na dodatkowy zakup i dostawę do siedziby Izby tj. Katowice ul Grabowa 3, materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i kserokopiarek.
Szczegółowy wykaz artykułów znajduje się w załączniku1
Ponadto w załączniku2 podany jest projekt umowy który należy potwierdzić i dołączyć do oferty.
Realizacja zamówienia - do 31.12 2008 r.
Oferty prosimy nadsyłać do dnia 24.12.2008 r do godz. 10.00 faksem na nr 032 60 44 964 bądź e mailem na adres jdygus@katowice.rio.gov.pl

17 grudnia 2008 Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach zaprasza do składania ofert cenowych na wydruk w technice offsetowej Informatora nr 4/2008 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicacch więcej

Oferty zawierające cenę brutto proszę składać do dnia 22 grudnia br. do godz. 10.00:
- faksem na numer 032 60 44 964,
- pocztą elektroniczną na adres: kslusarczyk@katowice.rio.gov.pl
- osobiście lub pocztą (liczy się data wpływu) na adres tut. Izby: Katowice, ul. Grabowa 3.

W przypadku pytań proszę o kontakt w godzinach 7.30 - 15.30 z panią Katarzyną Ślusarczyk,
tel. 032 60 44 931.

17 grudnia 2008 Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach zaprasza do składania ofert cenowych na świadczenie usług monitoringu i ochrony w budynku Zespołu zamiejscowego Izby w Czestochowie więcej
Oferty prosimy składać faksem na nr 032 60 44 964 lub e-mailem na adres
biuro@katowice.rio.gov.pl do dnia 24 grudnia do godz. 10:00.
W przypadku pytan i watpliwosci prosimy o kontakt z p.Rafałem Karpiel, tel.032 60 44 928

15 grudnia 2008 W zwiazku z nierozstrzygnieciem poprzedniego zapytania o cenę, Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach zwraca się z prośbą o przesłanie ofert cenowych na dostawę artykułów eksploatacyjnych do drukarek, kopiarek i faxów, do siedziby Izby w Katowicach przy ul. Grabowej 3. Oferty proszę składać do dnia 19.12.2008 r. do godz. 10.00 mailem na adres jdygus@katowice.rio.gov.pl bądź fax-em na nr 032 60 44 964
szczegółowy wykaz artykułów, projekt umowy który należy potwierdzić i dołączyc do oferty

15 grudnia 2008 Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach zwraca się z prośbą o przesłanie ofert cenowych na zakup i dostawę do siedziby Izby tj. Katowice ul. Grabowa 3, materiałów biurowych oraz papieru do drukarek i kserokopiarek formatu A-4.
Oferty prosimy nadsyłać do dnia 18.12.2008 r. do godz. 15.00 faksem na nr 032 60 44 964 bądź e-mailem na adres: jdygus@katowice.rio.gov.pl załącznik

10 grudnia 2008 Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach zaprasza do składania oferty cenowej na dostawę i montaż żaluzji w budynku Zespołu Zamiejscowego w Częstochowie przy ul. Wyszyńskiego 62.
załącznik

9 grudnia 2008 zamieszczamy otrzymane z Izby Skarbowej w Katowicach obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych obwieszczenie

4 grudnia 2008 Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach zwraca się z zapytaniem o koszt ubezpieczenia OC, AC NNW samochodu słuzbowego
szczegóły zapytania
Oferte proszę przesłać:
a. pocztą na adres Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach, ul. Grabowa 3, 40-172 Katowice
b. faksem na nr 032 60 44 901
c. e-mail: biuro@katowice.rio.gov.pl

do dnia 10 grudnia br.

4 grudnia 2008 Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach zaprasza do składania ofert na dostawę prasy
w 2009 r. do siedziby Izby w Katowicach przy ul. Grabowej 3 oraz Zespołów Zamiejscowych:
w Bielsku-Białej przy ul. Orzeszkowej 94 oraz w Częstochowie przy ul. Sobieskiego 7.
Wykaz prasy w załączniku.
Oferty zawierające cenę brutto proszę składać do dnia 11 grudnia br.:
- faksem na numer 032 60 44 964,
- osobiście lub pocztą (liczy się data wpływu) na adres tut. Izby: Katowice, ul. Grabowa 3.
Zapłata za usługę nastąpi na podstawie faktur, w formie przelewu, z terminem płatności do końca grudnia br.
W przypadku pytań proszę o kontakt w godzinach 7.30 - 15.30 z panią Katarzyną Ślusarczyk,
tel. 032 60 44 931.

2 grudnia 2008 Projekty budżetów w Bestii pismo

2 grudnia 2008 Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach zwraca się z prośbą o złożenie oferty na wykonanie usługi ppoż. w budynku Zespołu Zamiejscowego w Częstochowie przy ul. Wyszyńskiego 62 w zakresie:
1. opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,
2. dostawy i montażu na ścianie gaśnic,
3. dostawy i montażu oznakowania/tabliczek.
zgodnie z obowiązującymi przepisami.W budynku będzie przebywać 11 pracowników.Termin wykonania zamówienia: 29-30 grudnia 2008 r.
W przypadku zainteresowania z Państwa strony wykonaniem powyższej usługi, proszę o przesłanie oferty do dnia 9 grudnia 2008 r. do godz. 12:00 .
Formy złożenia oferty:
a. pocztą na adres Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach, ul. Grabowa 3, 40-172 Katowice
b. faksem na nr 032 60 44 901
c. e-mail: biuro@katowice.rio.gov.pl

W załączeniu: opis techniczny budynku, rzuty: piwnic, parteru, piętra, poddasza, postanowienie Komendanta Wojewódzkiego PSP i ekspertyza ppoż.

1 grudnia 2008 Regionalna Izba Obrachunkowa zwraca się o przesłanie ofert cenowych na świadczenie usług cateringowych na szkoleniu w dniu 9 grudnia br. w siedzibie Izby przy ul.Grabowej 3
Szczegóły
Oferty z cenami brutto za jedną osobę proszę składać do
3 grudnia br.:
- na adres kslusarczyk@katowice.rio.gov.pl,
- na adres: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach, ul. Grabowa 3, Katowice,
- na numer faksu: 032 60 44 964.

25 listopada 2008 Proszę o złożenie oferty cenowej na wykonanie "Zmiany sposobu użytkowania pomieszczenia archiwum na cele biurowe oraz dobudowy pochylni dla osób niepełnosprawnych" w budynku Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach przy ul. Grabowej 3, zgodnie z załączonym projektem.
Termin składania ofert: 1 grudnia 2008 r. do godz. 1200
Forma składania ofert: osobiście w siedzibie Izby, pocztą, faksem na nr 032 60 44 964 lub drogą elektroniczną biuro@katowice.rio.gov.pl
Termin realizacji inwestycji: do 30 grudnia 2008 r.
Wynagrodzenia za realizację inwestycji: kwota zryczałtowana.
Gwarancja na wykonany zakres prac: min 24 miesiące.
Możliwość dokonania oględzin budynku w każdy dzień roboczy od 730 do 1530.
Dodatkowych informacji udziela: Rafał Karpiel tel. 032 60 44 931.

Projekt

24 listopada 2008 Regionalna Izba Obrachunkowa zwraca się o przesłanie ofert cenowych na świadczenie usług cateringowych obejmujących przygotowanie, dostawę i podanie na 3 szkoleniach planowanych do końca br. - w dniach 10, 11 i 17 grudnia br. - w Zespole Zamiejscowym tut. Izby w Bielsku-Białej przy ul. Orzeszkowej 94.
Pismo
Oferty z cenami brutto za jedną osobę podczas jednego dnia szkolenia proszę składać do
27 listopada br.:
- na adres kslusarczyk@katowice.rio.gov.pl,
- na adres: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach, ul. Grabowa 3, Katowice,
- na numer faksu: 032 60 44 964.

24 listopada 2008 Zapraszamy do złożenia ofert cenowych na dostawę artykułów eksploatacyjnych do drukarek, kopiarek i faxów, do siedziby Izby w Katowicach przy ul. Grabowej 3. Oferty proszę składać do dnia 27.11.2008 r. do godz. 15.00 mailem na adres jdygus@katowice.rio.gov.pl bądź fax-em na nr 032 60 44 964
Szczegółowy wykaz artykułów

21 listopada 2008 W zakładce Wydawnictwa zamiesciliśmy opracowanie pt: "Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego województwa śląskiego - analiza za 2007 rok"

21 listopada 2008 Prosimy o złożenie oferty cenowej na wykonanie utwardzenia terenu na posesji Regionalnej Izby Obrachunkowej Zespół Zamiejscowy w Bielsku-Białej przy ul. Orzeszkowej 94.
pismo
Termin realizacji: 30 grudnia 2008 r.
Termin składania ofert: 28 listopada 2008 r. do godz. 1200, pocztą na adres Izby, faksem: 032 60 44 964 lub osobiście w biurze podawczym Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach ul. Grabowa 3, 40-172 Katowice.
Dodatkowych informacji udziela:
Rafał Karpiel tel. 032 60 44 928,
Tadeusz Stawowczyk tel. 033 811 73 13.

20 listopada 2008 Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach zwraca się o składanie ofert na wykonanie wraz
z dostawą papieru firmowego, teczek oraz wizytówek zgodnie z załączonymi wzorami,
w ilościach jak poniżej:
- papier A4 Prezesa Izby - 500 szt.,
- papier A4 ogólny - 2.000 szt.,
- teczki składane - 300 szt.,
- wizytówki ogóle - 200 szt.
pismo, zał1, zał 2, zał 3, zał 4
Oferty zawierające cenę brutto oraz termin wykonania od momentu złożenia zlecenia proszę składać do dnia 26 listopada br.:
- faksem na numer 032 60 44 964,
- mailem na adres kslusarczyk@katowice.rio.gov.pl,
- osobiście na adres tut. Izby: Katowice, ul. Grabowa 3.

18 listopada 2008 Zamieszczamy otrzymane z Ministertwa Finansów projektowane kwoty subwencji ogólnej dla gmin, powiatów i województw na 2009 rok - wersja XLS wraz z pismami przewodnimi .
subwencje, pismo-gminy, pismo-powiaty, pismo-województwo

17 listopada 2008 Prosimy o złożenie oferty cenowej na dostawę i uruchomienie urządzeń klimatycznych w budynku Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach przy ul. Grabowej 3.
pismo, załącznik 1 - rzut parteru, załącznik 2- rzut piętra
Termin składania ofert: 21 listopada 2008 r.
Termin realizacji: 30 grudnia 2008 r.
Dodatkowych informacji udziela: Rafał Karpiel - Kierownik Biura Izby, tel. 032 60 44 928

12 listopada 2008 na stronie www.rio.gov.pl zamieszczono aktualizację programu Bestia do wersji 2.2.35 dla RIO i jst. Prosimy o zainstalowanie nowej wersji.

4 listopada 2008 r. W przetargach zamieszczamy informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej na "Remont i przebudowę budynku wielofunkcyjnego nowej siedziby Zespołu Zamiejscowego w Częstochowie przy ul. Wyszyńskiego 62".

29 października 2008 r. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć ze spotkania skarbników jst na Stadionie Śląskim 21 października 2008 roku.
galeria

27 października 2008 r. Zamieszczamy pismo Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w sprawie rozliczania srodków unijnych.

27 października 2008 r. W zakładce Sprawozdania zamieszczamy zbiór pism z Ministerstwa Finansów dotyczących sprawozdawczości.

16 października 2008 r. Zaproszenie do złożenia ofert cenowych na dostawę artykułów chemicznych i higienicznych do siedziby Izby w Katowicach przy ul. Grabowej 3. Oferty proszę składać do dnia 23.10. 2008 r. mailem na adres jdygus@katowice.rio.gov.pl bądź fax-em na nr 032 60 44 964 Szczegółowy wykaz artykułów.

16 października 2008 r. Zamieszczamy kwoty subwencji ogólnej dla gmin, powiatów i województw na III kwartał 2008 rok -
wersja XLS.

13 października 2008 r. W zakładce przetargi ogłoszenie o przetargu na remont i przebudowę budynku wielofunkcyjnego nowej siedziby Zespołu Zamiejscowego w Częstochowie przy ul.Wyszynskiego 62

9 października 2008 r. Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na ubezpieczenieAC,OC,NNW samochodu słuzbowego więcej

Oferty prosze składać do 13 października br. mailem na adres kslusarczyk@katowice.rio.gov.pl, pocztą na adres Regionalna Izba Obrachunkowa, ul.Grabowa 3, Katowice lub telefonicznie na nr 032 60 44 964

7 października 2008 r. Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na przewóz pracowników tut.Izby -ok. 80 osób- w dniach 4-5 listopada br. więcej

Oferty prosze składać do 10 października br. mailem na adres kslusarczyk@katowice.rio.gov.pl, pocztą na adres Regionalna Izba Obrachunkowa, ul.Grabowa 3, Katowice lub telefonicznie na nr 032 60 44 964

7 października 2008 r. Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na wycinkę drzew i krzewów na posesji Zespołu Zamiejscowego Izby w Częstochowie.
Pismo i wykaz drzew i krzewów , mapka sytuacyjna.

Oferty prosimy składac do dnia 27 października faksem na nr 032 60 44 964, osobiście lub pocztą na adres RIO w Katowicach,
ul.Grabowa 3, Katowice. Dodatkowych informacji udziela pan Rafał Karpiel- Kierownik Biura Izby, tel.032 60 44 928, biuro@katowice.rio.gov.pl

7 października 2008 r. RIO w Katowicach zwraca sie o przesłanie ofert cenowych (cena brutto na 1 osobę) na świadczenie usług cateringowych na szkoleniu w dniu 21 października 2008 organizowanym na Stadionie Śląskim w Chorzowie więcej

Oferty prosze składać do 9 października br. mailem na adres kslusarczyk@katowice.rio.gov.pl, pocztą na adres Regionalna Izba Obrachunkowa, ul.Grabowa 3, Katowice lub telefonicznie na nr 032 60 44 964

30 września 2008 r. RIO w Katowicach zaprasza do składania ofert na dostawę i montaż wyposażenia sali szkoleniowej w Zespole Zamiejscowym Izby w Częstochowie pismo ze specyfikacją :

Na oferty czekamy do 10 października br. Dodatkowych informacji udziela pan Rafał Karpiel- Kierownik Biura Izby tel. 032 60 44 928, biuro@katowice.rio.gov.pl29 września 2008 r. w przetargach zamieściliśmy informację o wyborze/odrzuceniu ofert na dostawę sprzętu komputerowego dla Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

17 września 2008 r. Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na dostawę papieru kserograficznego do siedziby Izby w Katowicach przy ul.Grabowej 3, w ilości:

80/m2, format A-4 - 400 ryz
80/m2, format A-3 - 5 ryz

Oferty proszę składać do dnia 3 października 2008 roku, mailem na adres jdygus@katowice.rio.gov.pl
bądź faxem na nr 032 60 44 964.

17 września 2008 r. Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na wycinkę drzew i krzewów na posesji Zespołu Zamiejscowego Izby w Częstochowie.
Pismo i wykaz drzew i krzewów , mapka sytuacyjna.

Oferty prosimy składac do dnia 26 września faksem na nr 032 60 44 964, osobiście lub pocztą na adres RIO w Katowicach,
ul.Grabowa 3, Katowice. Dodatkowych informacji udziela pan Rafał Karpiel- Kierownik Biura Izby, tel.032 60 44 928, biuro@katowice.rio.gov.pl

16 września 2008 r. Na prośbę Ministerstwa Finansów zamieszczamy program do wypełniania Ankiety w sprawie podatków i opłat lokalnych oraz instrukcję. Ankietę należy wypełnić przy pomocy programu InformacjaMF.exe, a plik wynikowy o nazwie InfoMF*.imf przesłać na adres sprawozdania@katowice.rio.gov.pl najpóźniej do dnia 24 października 2008 roku.

Samorozpakowujący sie pakiet z plikami ankiety , instrukcja wypełniania ankiety

11 września 2008 r.w przetargach zamieścilismy ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzetu komputerowego dla Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

8 września 2008 r. Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na druk kalendarza firmowego na 2009 rok dla Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach zgodnie ze specyfikacja w załączniku. Oferty prosimy składać e-mailem na adres kslusarczyk@katowice.rio.gov.pl bądż faxem na nr 032 60 44 964 do dnia 11 wrzesnia br.załącznik

18 sierpnia 2008 r. Zamieszczamy wyjaśnienie Ministerstwa Finansów dotyczące sprawozdania Rb-N pismo

8 sierpnia 2008 r. Informacja z UOKiK o nowym sposobie ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych pismo

1 sierpnia 2008 r. Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na wydruk opracowania pn."Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego województwa śląskiego - analiza za 2007 rok" więcej

11 lipca 2008 r. Zamieszczamy Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych obwieszczenie

11 lipca 2008 r. Zamieszczamy kwoty subwencji ogólnej dla gmin, powiatów i województw na II kwartał 2008 rok -
wersja XLS. Subwencje

3 lipca 2008 r. Uprzejmie informujemy, że ukazał się Informator RIO Nr 2/2008

3 lipca 2008 r. Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
znajdują się informacje o nowych zasadach sporządzania i przesyłania sprawozdań z udzielonej pomocy de minimis w rolnictwie oraz pomocy de minimis w rybołówstwie, a także informacji o nieudzielonej pomocy de minimis w rolnictwie i pomocy de minimis w rybołówstwie oraz nowe formularze sprawozdawcze .

UWAGA. Adresy e-mail podane na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie dotyczą JST, które przesyłają sprawozdania do właściwych terytorialnie izb obrachunkowych.

3 lipca 2008 r. Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na dostawę artykułów chemicznych i higienicznych (wyszczególnionych w załączniku) dla Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, przy ul.Grabowej 3. Oferty prosimy składać e-mailem na adres jdygus@katowice.rio.gov.pl bądż faxem na nr 032 60 44 964 do dnia 10 lipca (czwartek) br.załącznik

2 lipca 2008 r. Zamieszczamy wyjaśnienie otrzymane z Ministerstwa w sprawie zakresu danych oraz sposobu wypełniania nowych wzorów sprawozdań Rb-N i Rb-Z pismo

2 lipca 2008 r. Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na dostawę materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek, fax-ów i drukarek (wyszczególnionych w załączniku) dla Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, przy ul.Grabowej 3. Oferty prosimy składać e-mailem na adres jdygus@katowice.rio.gov.pl bądż faxem na nr 032 60 44 964 do dnia 8 lipca (wtorek) br.załącznik

13 czerwca 2008 r. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej adaptacji pomieszczenia . Oferty prosimy składać do siedziby Izby w Katowicach przy ul. Grabowej 3 do dnia 27 czerwca 2008 r. bądź fax-em na nr 032 60 44 964 załącznik, rzut piwnicy, rzut parteru

13 czerwca 2008 r. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na ubezpieczenie budynku nowej siedziby Zespołu Zamiejscowego Izby w Częstochowie przy ul. Wyszyńskiego 62.. Oferty prosimy składać do siedziby Izby w Katowicach przy ul. Grabowej 3 do dnia 20 czerwca 2008 r. bądź fax-em na nr 032 60 44 964 załącznik

28 maja 2008 r. Zamieszczamy wyjaśnienie Ministerstwa Finansów w sprawie sprządzania sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiazań według tytułów dłuznych oraz gwarancji i poręczeń plik

26 maja 2008 r. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę materiałów biurowych (wyszczególnienie w załączniku) do siedziby Izby w Katowicach przy ul. Grabowej 3. Oferty prosze składać do dnia 9 czerwca 2008 r. mailem na adres jdygus@katowice.rio.gov.pl bądź fax-em na nr 032 60 44 964 załącznik

8 maja 2008 r. Zamieszczamy wyjaśnienia Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, otrzymane z Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, w sprawie opodatkowania świadczeń w postaci szkoleń osób bioracych udział w szkoleniach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wyjaśnienia

29 kwietnia 2008 r. Informujemy, że dnia 29 kwietnia br. uruchomiliśmy Elektroniczną Skrzynkę Podawczą, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 r. w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. z dnia 13 października 2005 r.). Nasz adres: www.riokatowice.eboi.pl

29 kwietnia 2008 r. Informujemy, że dzień 2 maja br. jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

22 kwietnia 2008 r. Informujemy zainteresowane jednostki, ze w wersji Bestii 2.02.031 mozliwe jest przenoszenie planów z planów finansowych do sprawozdań jednostkowych.

21 kwietnia 2008 r. Zamieszczamy kwoty subwencji ogólnej dla gmin, powiatów i województw na I kwartał 2008 rok -
wersja XLS subwencje

11 kwietnia 2008 r. Prezentacje ze szkolenia skarbników w Szczyrku 7-9 kwietnia 2008 r.:

13 marca 2008 r. zamieszczamy obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie stawki odsetek za zwłoke od zaległości podatkowych obwieszczenie

10 marca 2008 r. Informujemy, ze termin szkolenia "Absolutorium za rok 2007" planowanego na 12 marca w Częstochowie ulegl zmianie. Szkolenie to odbędzie się w dniu 17 marca .Za zmiane terminu przepraszamy.

21 lutego 2008 r. Zamieszczamy wyjaśnienie Ministerstwa Finansów dotyczące sposobu i terminów rozliczania środków dotacji rozwojowych pismo

20 lutego 2008 r. zamieszczamy otrzymane z Ministerstwa Finansów OSTATECZNE kwoty subwencji ogólnej dla gmin, plik w formacie xls, pismo dla powiatów, pismo dla gmin, pismo dla województwa

20 lutego 2008 r. zamieszczamy otrzymane z Izby Skarbowej w Katowicach obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 lutego 2008 roku w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych obwieszczenie

12 lutego 2008 r.. Zamieszczamy wyjaśnienie Ministerstwa Finansów w sprawie sporządzania sprawozdań dotyczących zaległych opłat eksploatacyjnych i kar pieniężnych ustalanych przepisami ustawy Prawo geologiczne i górnicze str1, str2

8 lutego 2008 r. Ogłoszenie o naborze do pracy w RIO w Katowicach - Zespół Zamiejscowy w Bielsku Białej: ogłoszenie

4 lutego 2008 r. Zamieszczamy kwoty subwencji ogólnej dla gmin, powiatów i województw na IV kwartał 2007 rok -
wersja XLS.

16 stycznia 2008 r
UWAGA: Dotyczy uchwał budżetowych wprowadzanych do systemu Bestia:

- w przypadku , gdy projekt budżetu na 2008 rok był przygotowany w Bestii w pełnej szczegółowości - uchwała budżetowa również posiada pełną szczegółowość, i w takim przypadku nie sporządza sie w Bestii układu wykonawczego (można natomiast wydrukować załączniki do układu wykonawczego na podstawie danych z uchwały)

- w przypadku gdy projekt sporządzony był w Bestii w niepełnej szczegółowości, uchwała w Bestii również sporządzana jest w niepełnej szczegółowosci i należy wypełnić do niej układ wykonawczy. Proszę nie zapominać o powiązaniu układu wykonawczego z uchwałą budżetową (dane podstawowe- w sekcji "uchwały objęte układem wykonawczym" wskazać należy uchwałę budżetową, której układ dotyczy)

15 stycznia 2008 r. Zamieszczamy ankietę do wypełnienia na potrzeby Ministertwa Finansów wraz z pismem:
pismo , ankieta

14 stycznia 2008 r. Przypominamy o obowiązku przesyłania do Regionalnej Izby Obrachunkowej sprawozdania z udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie (pomocy innej niż pomocy de minimis, tj. pomocy notyfikowanej do Komisji Europejskiej, pomocy udzielanej w ramach wyłączeń grupowych) – za cały rok kalendarzowy w terminie 30 dni od dnia zakończenia tego roku kalendarzowego sporządzanych na formularzu : pomoc-roczna

Formularz sprawozdania o nieudzieleniu pomocy publicznej w danym roku: pomoc nieudzielona

Szczegółowe informacje dotyczące zasad sporządzania sprawozdań i nazewnictwa plików na stronie Ministerstwa Rolnictwa

8 stycznia 2008 r. Informujemy o zmianie sposobu powiadamiania o szkoleniach organizowanych przez RIO w Katowicach więcej

2 stycznia 2008 r. Informujemy, że w grudniu 2007 r. ukazał się drugi numer "Informatora" RIO w Katowicach (2/2007) - dostępny w siedzibie Izby

31 grudnia 2007 r.
Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2008 roku zmienia adres Zespół Zamiejscowy RIO w Bielsku-Białej.
Nowy adres: 43-300 Bielsko-Biała, ul.E.Orzeszkowej 94, tel. 033 811-73-13, fax 033 811-73-14

 

archiwum aktualności 2007