Organami nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego są Prezes Rady Ministrów i wojewodowie,
a w zakresie spraw finansowych regionalne izby obrachunkowe
(art.171 ust.2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej)
Aktualności 2009

 

 

 

 

4 stycznia 2010 r Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach informuje, że do świadczenia usług ochrony obiektów, urządzeń i wyposażenia budynku siedziby Izby przy ul. Grabowej 3 w Katowicach wybrany został Zakład Ochrony Mienia i Osób "PANTERA" s.c. Wiesława, Krystian Tomik, który złożył najniższą cenowo ofertę.

22 grudnia 2009 r Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach zaprasza do składania ofert na:usługę monitoringu budynku Zespołu Zamiejscowego Izby w Częstochowie przy ul. Wyszyńskiego 62. Budynek wyposażony jest w 25 czujek oraz nadajnik radiowy.
W ofercie proszę podać czas reakcji grupy interwencyjnej;konserwację i serwis systemu alarmu i sygnalizacji ww. budynku polegający na:
a. pomiarach parametrów charakterystycznych,
b. sprawdzeniu stref ochrony,
c. sprawdzeniu całego systemu poprzez próby funkcjonalne.

Termin realizacji: od 1 stycznia 2010 r. godz. 0.00 do 31 grudnia 2011 r. godz. 24.00.
Proszę podać ceny brutto.
Osoba do kontaktu: Kierownik Biura Izby - Rafał Karpiel, tel. 032 60 44 928 lub 032 60 44 931 w godz. od 7.30-15.30.
Proszę o złożenie oferty do dnia 30 grudnia br. do godz. 9.00:
- na adres: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach, ul. Grabowa 3, 40-172 Katowice lub
- pocztą elektroniczną na adres: biuro@katowice.rio.gov.pl, lub
- faxem na numer 032 60 44 964.

22 grudnia 2009 r Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach zaprasza do składania ofert cenowych na świadczenie usług ochrony obiektów, urządzeń i wyposażenia - zabezpieczenie fizyczne (osobowe) powierzonego mienia przed zniszczeniem i kradzieżą z włamaniem - budynku siedziby Izby przy ul. Grabowej 3 w Katowicach pełny tekst ogłoszenia, umowa

16 grudnia 2009 r Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach zaprasza do składania ofert na dostawę prasy
w 2010 r. do siedziby Izby w Katowicach przy ul. Grabowej 3 oraz Zespołów Zamiejscowych:
w Bielsku-Białej przy ul. Orzeszkowej 94 oraz w Częstochowie przy ul. Wyszyńskiego 62.
Wykaz prasy w załączniku.
Oferty zawierające cenę brutto proszę składać:
- do dnia 24 grudnia br. faksem na numer 032 60 44 964, 032 60 44 900,
- do dnia 24 grudnia br. pocztą elektroniczną - tylko w formacie pdf - na adres kslusarczyk@katowice.rio.gov.pl,
- do dnia 23 grudnia br. osobiście lub pocztą (liczy się data wpływu) na adres tut. Izby: Katowice, ul. Grabowa 3.
W zależności od złożonych ofert istnieje możliwość zwiększenia lub zmniejszenia zamówienia do ok. 25 %.
Złożone oferty nie stanowią zobowiązania dla tut. Izby.
Do oferty należy dołączyć oświadczenie o akceptacji warunków umowy, której projekt znajduje się w załączniku.
Zapłata za usługę nastąpi na podstawie faktur, w formie przelewu.
W przypadku pytań proszę o kontakt w godzinach 7.30 - 15.30 z panią Katarzyną Ślusarczyk,
tel. 032 60 44 931, 032 60 44 928.

15 grudnia 2009 r Informujemy, że dzień 24 grudnia 2009 r. jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach.

10 grudnia 2009 r Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach zwraca się z prośbą o przekazywanie projektów budżetów elektronicznie w systemie BeSTi@ pismo

10 grudnia 2009 r Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę papieru kserograficznego do siedziby Izby w Katowicach przy ul. Grabowej 3, w ilości:
Papier biały, 80g/m2, format A-4 - 260 ryz
Do oferty należy dołączyć oświadczenie o akceptacji warunków umowy, której projekt znajduje się w załączniku:
W zależności od złożonych ofert istnieje możliwość zwiększenia lub zmniejszenia zamówienia o ok. 25 %.
Oferty proszę składać do dnia 15.12.2009 roku, mailem na adres jdygus@katowice .rio.gov.pl bądź fax-em na nr 032 60 44 964. lub dostarczyć osobiście.

10 grudnia 2009 r Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach zaprasza do składania ofert cenowych na zakup i dostawę do siedziby Izby w Katowicach, przy ul Grabowej 3, materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i kserokopiarek
Szczegółowy wykaz artykułów oraz projekt umowy znajduje się w załączniku:
Do oferty należy dołączyć oświadczenie o akceptacji warunków umowy.
W zależności od złożonych ofert istnieje możliwość zwiększenia lub zmniejszenia zamówienia o ok. 25 %
Oferty prosimy nadsyłać do dnia 15.12.2009 r. faksem na nr 032 60 44 964 bądź e mailem na adres jdygus@katowice .rio.gov.pl lub doręczyć osobiście.

10 grudnia 2009 r Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach zaprasza do składania ofert cenowych na zakup i dostawę do siedziby Izby w Katowicach, przy ul Grabowej 3, środków czystości.
Szczegółowy wykaz artykułów oraz projekt umowy znajduje się w załączniku:
Do oferty należy dołączyć oświadczenie o akceptacji warunków umowy.
W zależności od złożonych ofert istnieje możliwość zwiększenia lub zmniejszenia zamówienia o ok. 25 %
Oferty prosimy nadsyłać do dnia 15.12.2009 r. faksem na nr 032 60 44 964 bądź e mailem na adres jdygus@katowice .rio.gov.pl, lub doręczyć osobiście

3 grudnia 2009 r Zamieszczamy otrzymane z Ministerstwa Finansów wyjaśnienia w sprawie sprawozdania Rb-PDP
pismo

6 listopada 2009 r Na podstawie § 5 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom budżetowym, zakładom budżetowym i gospodarstwom pomocniczym - Regionalna Izba Obrachunkowa informuje, iż posiada składniki majątku, zbędne i zużyte przeznaczone do likwidacji:
wykaz
Zainteresowane podmioty proszone są o kontakt do dnia 12 listopada br. z Kierownikiem Biura Izby - panem Rafałem Karpielem, tel. 0-32-60-44-928, w godz. 8.00 - 15.00.

5 listopada 2009 r Na podstawie § 5 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu
i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom budżetowym, zakładom budżetowym i gospodarstwom pomocniczym - Regionalna Izba Obrachunkowa informuje, iż posiada składniki majątku, zbędne i zużyte przeznaczone do likwidacji:
wykazy
Zainteresowane podmioty proszone są o kontakt do dnia 10 listopada br. z Kierownikiem Biura Izby - panem Rafałem Karpielem, tel. 0-32-60-44-928, w godz. 8.00 - 15.00.

3 listopada 2009 r Na podstawie § 5 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom budżetowym, zakładom budżetowym i gospodarstwom pomocniczym - Regionalna Izba Obrachunkowa informuje, iż posiada składniki majątku, zbędne i zużyte przeznaczone do likwidacji poprzez: nieodpłatne przekazanie bez zastrzeżenia obowiązku zwrotu innej jednostce budżetowej, zakładowi budżetowemu, gospodarstwu pomocniczemu jednostki budżetowej z przeznaczeniem na realizacje zadań publicznych, dokonanie darowizny podmiotom wyszczególnionym w § 39 ust. 1 ww.rozporządzenia
lub sprzedaż:
Wykaz
Zainteresowane podmioty proszone są o kontakt do dnia 10 listopada br. z Kierownikiem Biura Izby - panem Rafałem Karpielem, tel. 0-32-60-44-928, w godz. 8.00 - 15.00.

28 października 2009 r Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach zaprasza do składania ofert na "Zmianę sposobu użytkowania pomieszczenia archiwum na cele biurowe - Centrum Informacyjne RIO" zgodnie z:
1. pozwoleniem na budowę - decyzja Prezydenta Miasta Katowice nr 1207/09 z dnia 23.09.2009 r.,
2. projektem budowlanym - w zakresie archiwum + studnie doświetlające,
3. przedmiarem robót ( w poz. 25 proszę przyjąć obmiar 59,40 m2).W przedmiarze robót należy uwzględnić dodatkowo rozbudowę sieci okablowania strukturalnego o dodatkowe 6 punktów elektryczno-logicznych.
Miejsce realizacji:
Pomieszczenie archiwum Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, ul. Grabowa 3.
Termin realizacji:
29 grudnia 2009 r.
Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1. kosztorys ofertowy,
2. aktualny odpis z właściwego rejestru, albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert,
3. parafowany na każdej stronie projekt umowy
Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać w Biurze podawczym - recepcji (parter) w siedzibie Zamawiającego tj. w Katowicach przy ul. Grabowej 3, w terminie do dnia 05 listopada 2009 r., do godz. 15.00.
Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest:
Rafał Karpiel - Kierownik Biura Izby
tel. 032 60 44 928
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00

20 października 2009 r Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach zaprasza do składania ofert na świadczenie usług medycznych - badania profilaktyczne: wstępne, okresowe, kontrolne, końcowe oraz przy zmianie stanowiska pracy - w zakresie badań ogólnych i okulistycznych.
Oferenci muszą legitymować się wszystkimi wymaganymi zezwoleniami, decyzjami i innymi wymaganymi przepisami prawa, które na żądanie przedstawią.
Wraz z ofertą proszę przesłać oświadczenie o akceptacji warunków umowy. Projekt umowy

Oferty proszę nadsyłać do 2 listopada br.: na adres tut. Izby (liczy się data wpływu), na numer faksu 32 60 44 964 lub doręczać osobiście.
W przypadku pytań proszę o kontakt: Katarzyna Ślusarczyk, tel. 32 60 44 931.

20 października 2009 r zamieszczamy otrzymane z Ministerstwa Finansów kwoty subwencji ogólnej dla gmin, powiatów i województw na III kwartał 2009 rok - wersja XLS.
subwencje,

15 października 2009 r zamieszczamy otrzymane z Ministerstwa Finansów projektowane kwoty subwencji ogólnej dla gmin, powiatów i województw na 2010 rok - wersja XLS wraz z pismami przewodnimi.
subwencje, pisma: gminy, powiaty, województwo

07 października 2009 r W zakładce szkolenia informacja na temat szkolenia "Wykorzystanie środków unijnych na przykładzie polskich i niemieckich doświadczeń kontrolnych " organizowanego w dniu 21 października w Bielsku-Białej i 22 października w Katowicach

07 października 2009 r Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę papieru kserograficznego do siedziby Izby w Katowicach przy ul.Grabowej 3, w ilości:
papier biały, 80g/m2, format A4 -305 ryz
papier kolorowy, 80g/m2, format A4 - 10 ryz
Projekt umowy
Do oferty nalezy dołączyc oświadczenie o akceptacji warunków umowy
.
Oferty wraz z referencjami proszę składać do dnia 13 października br.:

- pocztą elektroniczną na adres: ,jdygus@katowice.rio.gov.pl,
- faksem na numer: 0 32 60 44 964.

07 października 2009 r Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach zaprasza do składania ofert cenowych na zakup i dostawę do siedziby Izby tj. Katowice, ul.Grabowa 3 materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i kserokopiarek.
Szczegółowy wykaz artykułów
Projekt umowy.
Do oferty nalezy dołączyc oświadczenie o akceptacji warunków umowy
.
Oferty wraz z referencjami proszę składać do dnia 13 października br.:

- pocztą elektroniczną na adres: ,jdygus@katowice.rio.gov.pl,
- faksem na numer: 0 32 60 44 964.

17 września 2009 r W zakładce szkolenia informacja na temat szkolenia dla skarbników jednostek samorządu terytorialnego województwa śląskiego w dniach 7-9.10.2009 roku w Szczyrku

03 września 2009 r Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach zaprasza do składania ofert cenowych na świadczenie usług cateringowych na szkoleniach organizowanych do końca 2009 r. przez Izbę w Katowicach. szczegóły
Oferty wraz z referencjami proszę składać do dnia 10 września br.:
- pocztą lub osobiście (liczy się data wpływu) na adres: Katowice, ul. Grabowa 3,
- pocztą elektroniczną na adres: kslusarczyk@katowice.rio.gov.pl,
- faksem na numer: 0 32 60 44 964.

11 sierpnia 2009 r Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach zaprasza do składania ofert na wydruk (wraz ze składem) publikacji Izby pn. Standardy kontroli regionalnych izb obrachunkowych oraz inne dokumenty dotyczące trybu kontroli w ilości 800 egz., format A5. W sprawie szczegółów zamówienia zainteresowanych oferentów prosimy o kontakt:
tel. 032 60 44 949 lub tel. 032 60 44 928 do dnia 18 sierpnia br. Oferenci muszą przedstawić próbki swoich wyrobów oraz muszą posiadać referencje od co najmniej 3 zleceniodawców.

17 lipca 2009 r Zamieszczamy otrzymane z Ministerstwa Finansów wykazy subwencji dla jst województwa śląskiego za 2 kwartał 2009 roku

7 lipca 2009 r. Informujemy, że ukazał się Nr 2/2009 "Informatora" RIO w Katowicach - dostępny w siedzibie Izby

6 lipca 2009 r zamieszczamy obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

30 czerwca 2009 r Informujemy, że na stronach MEN opublikowane zostało stanowisko w sprawie stosowania zmian wprowadzonych do Karty Nauczyciela (art. 30a i 30b) . Materiały te zostały opublikowane również na stronie www.rio.gov.pl

30 czerwca 2009 r Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach zaprasza do składania ofert na wydruk raportu "Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego województwa śląskiego w 2008 roku" szczegóły
Oferty wraz z referencjami proszę składać do dnia 4 lipca br.:
- pocztą lub osobiście na adres: Katowice, ul. Grabowa 3,
- pocztą elektroniczną na adres: kslusarczyk@katowice.rio.gov.pl,
- faksem na numer: 0 32 60 44 964.

10 czerwca 2009 r Zamieszczamy pismo Ministerstwa Finansów w sprawie szkoleń z nowego systemu SJO BESTIA

1 czerwca 2009 r Informujemy, że uległy zmianie formularze sprawozdań dotyczących udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie i rybołówstwie. Prosimy jednostki samorządu terytorialnego składające takie sprawozdania o pobranie plików z nowymi formularzami ze strony Ministerstwa Rolnictwa

28 maja 2009 r Informujemy, że dzień 12 czerwca 2009 r. jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach.

21 maja 2009 r Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę papieru kserograficznego do siedziby Izby w Katowicach przy ul.Grabowej 3, w ilości: 80g/m2, format A-4 180 ryz
Proszę o złożenie oferty do dnia 28 maja 2009 r.
- mailem na adres jdygus@katowice.rio.gov.pl
- lub faxem na numer 032 60 44 964.

14 maja 2009 r Zgodnie z informacją podaną na spotkaniu konsultacyjnym skarbników w dniu 13 maja w zakładce opinie zamieszczamy uzupełniony formularz zestawienia przepływów pieniężnych

4 maja 2009 r Zamieszczamy otrzymane z Ministerstwa Finansów wyjaśnienia w sprawie wykazywania w sprawozdawczości budżetowej skutków wzajemnych potrąceń pismo

27 kwietnia 2009 r Zamieszczamy otrzymane z Ministerstwa Finansów wykazy subwencji dla jst województwa śląskiego za 1 kwartał 2009 roku

23 kwietnia 2009 r Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach zaprasza do składania ofert cenowych na świadczenie usług cateringowych na Spotkaniu konsultacyjnym dla Skarbników jst województwa śląskiego organizowanym w dniu 13 maja na Stadionie Śląskim w Chorzowie pismo

16 kwietnia 2009 r W zakładce szkolenia informacja na temat Spotkania konsultacyjnego dla skarbników jednostek samorządu terytorialnego województwa śląskiego w dniu 13 maja 2009 roku na Stadionie Śląskim w Chorzowie.

9 kwietnia 2009 r zamieszczamy obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

7 kwietnia 2009 r zamieszczamy otrzymane z Ministerstwa Finansów wyjaśnienia w sprawie sposobu ujmowania w sprawozdaniach Rb-27S i Rb-27ZZ należności budżetowych będących przedmiotem postępowania sadowego
pismo MF

20 marca 2009 r Zamieszczamy obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 6 marca 2009 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych obwieszczenie

6 marca 2009 r Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach zaprasza do składania ofert na wydruk w technice offsetowej kwartalnika - Informator Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach szczegóły

11 lutego 2009 r zamieszczamy obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

10 lutego 2009 r zamieszczamy otrzymane z Ministerstwa Finansów ostateczne kwoty subwencji ogólnej dla gmin, powiatów i województw na 2009 rok - wersja XLS wraz z pismami przewodnimi.
subwencje, pisma: gminy, powiaty, województwo

9 lutego 2009 r zamieszczamy otrzymane z Ministerstwa Finansów kwoty subwencji ogólnej dla gmin, powiatów i województw na
IV kwartał 2008 roku - wersja XLS

3 lutego 2009 r w zakładce Sprawozdania umieściliśmy nowe wzory sprawozdań w zakresie długu publicznego od jednostek posiadajacych osobowość prawną RBZ i RBN oraz wzór sprawozdania o zaległościach przedsiebiorców we wpłatach środków publicznych.

27 stycznia 2009 r Informujemy, że z dniem 2 lutego 2009 roku zmienia adres Zespół Zamiejscowy RIO w Częstochowie. Nowy adres: 42-202 Częstochowa, ul. Wyszyńskiego 62, tel. 034 362 00 16
Za utrudnienia przepraszamy.

26 stycznia 2009 r Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach zaprasza do składania ofert cenowych na świadczenie usług cateringowych na szkoleniach organizowanych w 2009 r. przez tut. Izbę w Częstochowie przy ul. Wyszyńskiego 62 pismo, w Bielsku-Białej przy ul. Orzeszkowej 94 pismo oraz w Katowicach przy ul. Grabowej 3 pismo

22 stycznia 2009 r W zakładce szkolenia zamieściliśmy informację o szkoleniu dla sekretarzy j.s.t. i radców prawnych j.s.t.

13 stycznia 2009 r Zamieszczamy aktualny formularz sprawozdania o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych formularz.
Sprawozdanie dostępne jest również na stronie UOKiK pod
adresem .

13 stycznia 2009 r Zamieszczamy obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 6 stycznia 2009 r w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych obwieszczenie

8 stycznia 2009 r Zamieszczamy obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2008 r w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych obwieszczenie

6 stycznia 2009 r. Przypominamy : Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej, jednostki samorządu terytorialnego po raz pierwszy składają do Regionalnej Izby Obrachunkowej, w terminie do 22 stycznia br., miesięczne sprawozdania budżetowe za grudzień 2008 roku. Sprawozdania Rb-27S oraz Rb-28S należy przekazać zarówno w formie dokumentu jak i w formie elektronicznej.

6 stycznia 2009 r.Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach zaprasza do składania ofert cenowych na świadczenie usług ochrony obiektów, urządzeń i wyposażenia - zabezpieczenie fizyczne (osobowe) powierzonego mienia przed zniszczeniem i kradzieżą z włamaniem - budynku siedziby Izby przy ul. Grabowej 3 w Katowicach według specyfikacji , projekt umowy

Osoba do kontaktu: Kierownik Biura Izby - Rafał Karpiel, tel. 032 60 44 928 lub 032 60 44 931 w godz. od 7.30-15.30 do piątku.

Proszę o złożenie oferty do dnia 13 stycznia br. do godz. 10.00:
- na adres: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach, ul. Grabowa 3, 40-172 Katowice
- lub faxem na numer 032 60 44 964.

5 stycznia 2009 r. Informujemy, że ukazał się Nr 4/2008 "Informatora" RIO w Katowicach - dostępny w siedzibie Izby


 


archiwum aktualności 2008

archiwum aktualności 2007