Organami nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego są Prezes Rady Ministrów i wojewodowie, a w zakresie spraw finansowych regionalne izby obrachunkowe (art.171 ust.2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej)

 

 

 

15 grudnia 2015 r. Informujemy, że dzień 24 grudnia 2015 r. jest dniem wolnym od pracy w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach z tytułu święta przypadającego 26 grudnia 2015 r.

10 listopada 2015 r. W zakładce sprawozdania zamieściliśmy formularz sprawozdania dotyczącego średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2015 rok.

13 października 2015 r. Zamieszczamy plik z kwotami subwencji ogólnej dla gmin, powiatów i województw na III kwartał 2015 roku, wersja xls. Dane kontrolne - wersja DBF- zostaną rozesłane w systemie BeSTi@

4 września 2015 r. Informujemy, że organizowane będą szkolenia w dniach:

10 sierpnia 2015 r. Informujemy, że 14 sierpnia 2015 roku jest dniem wolnym od pracy w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

12 lipca 2015 r. Zamieszczamy plik z kwotami subwencji ogólnej dla gmin, powiatów i województw na II kwartał 2015 rok - wersja XLS.

Dane kontrolne - wersja DBF - zostaną rozesłane w systemie BeSTia.

22 maja 2015 r. Zamieszczamy pismo Ministerstwa Finansów prezentujące stanowisko Ministerstwa w sprawie ujmowania określonych danych w sprawozdaniach Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłuznych oraz Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych, sporządzanych na podstawie rozporządzenia MF z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych.

16 kwietnia 2015 r. Informujemy, że w dniu 27 marca 2015 r. Minister Finansów podpisał rozporządzenie zmieniajace rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Rozporządzenie ogłoszone zostało 31 marca 2015 roku w Dzienniku Ustaw w poz. 459.

Na stronie Ministerstwa Finansów pod adresem www.finanse.mf.gov.pl /Budżet państwa/ Finanse samorządów/ Komunikaty opublikowany został komunikat omawiający wprowadzone zmiany.

13 kwietnia 2015 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach, działając na podstawie §38 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz.U. Nr 114, poz. 761). Informuje, że posiada do nieodpłatnego przekazania na czas nieoznaczony, bez zastrzeżenia obowiązku zwrotu, składniki rzeczowe majątku ruchomego, urządzenia wielofunkcyjne/kserokopiarki:

innej jednostce, jednostce samorządu terytorialnego lub instytucji gospodarki budżetowej z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych.
Proponowane do przekazania składniki majątku ruchomego są niesprawne lub zużyte, przestarzałe i nie nadają się do dalszej eksploatacji. Elementy eksploatacyjne wymagają wymiany. Naprawa tego sprzętu jest dla Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach nieuzasadniona ekonomiczne a sprzęt ten nie przedstawia żadnej wartości materialnej.
Wszystkie koszty związane z przekazaniem składników majątku ruchomego ponosi strona odbierająca.
W przypadku zainteresowania nieodpłatnym przejęciem któregokolwiek z proponowanych składników rzeczowych majątku ruchomego, należy złożyć pisemny wniosek kierowany do Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach  do dnia: 27.04.2015 roku zgodnie z załączonym wzorem załącznik nr 1

Osobą upoważnioną do kontaktów w przedmiotowej sprawie są:
p. Rafał Karpiel - Kierownik biura
Tel: 32 60 44 928

3 kwietnia 2015 r. W dniu 29 kwietnia 2015 r. odbędzie się Konferencja nt."System nadzoru i kontroli regionalnych izb obrachunkowych nad jednostkami samorządu terytorialnego". Do udziału w konferencji zapraszamy : Marszałka Województwa Śląskiego, Starostów Powiatów, Prezydentów Miast na Prawach Powiatu, Prezydentów Miast, Burmistrzów Miast, Miast i Gmin, Wójtów Gmin, Przewodniczących Zarządów Związków Międzygminnych, Członków Zarządu Województwa i Powiatów Województwa Śląskiego.

Szczegóły wkrótce w zakładce "Szkolenia"

25 marca 2015 r. W zakładce sprawozdania zamieściliśmy formularze do sporządzania sprawozdań w zakresie długu publicznego od jednostek posiadających osobowość prawną Rb-N i Rb-Z za 1 kwartał 2015 roku.

4 lutego 2015 r. Zamieszczamy plik z kwotami subwencji ogólnej na IV kwartał 2014 roku dla gmin, powiatów i województwa- wersja xls - za IV kwartał 2014 r. Dane kontrolne w postaci pliku dbf zostały rozesłane w systemie Bestia.

16 stycznia 2015 r. Informujemy, że organizowane będzie szkolenie dla radnych organów stanowiących j.s.t. w zakresie gospodarki finansowej objętej nadzorem regionalnych izb obrachunkowych. Szkolenie odbedzie sie w :

Szczegóły wkrótce w zakładce "Szkolenia".

27 listopada 2014 r. W zakładce sprawozdania zamieściliśmy formularz sprawozdania dotyczącego średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2014 rok.

21 listopada 2014 r. Zamieszczamy plik z kwotami subwencji ogólnej dla gmin, powiatów i województwa - wersja xls - na 2015 r. Dane kontrolne w postaci pliku dbf zostały rozesłane w systemie Bestia.

 

 

 

archiwum aktualności 2014

archiwum aktualności 2013

archiwum aktualności 2012

archiwum aktualności 2011

archiwum aktualności 2010

archiwum aktualności 2009

archiwum aktualności 2008

archiwum aktualności 2007