Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

27 stycznia 2023 r.

Zamieszczamy poradnik napisany przez Zespół ds. IT przy KRRIO dedykowany jednostkom samorządu terytorialnego, opisujący najnowsze zmiany wprowadzone aktualizacją BeSTii (wersja 7.048.00.18) z dnia 26 stycznia br.

Pismo

16 stycznia 2023 r.

Zamieszczamy wyjaśnienia dotyczące klasyfikacji niektórych dochodów i wydatków związanych z nowelizacją rozprządzenia Ministra Finasów z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Pismo

8 listopada 2022 r.

Informujemy, że pod niżej wskazanym linkiem znajdują się wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące podatku VAT przy dystrybucji węgla.

https://www.gov.pl/web/finanse/zwolnienie-z-kas-fiskalnych-i-odliczenie-vat-dla-samorzadow-przy-dystrybucji-wegla

7 listopada 2022 r.

Informujemy, że na stronie BIP Głównego Urzędu Statystycznego opublikowany został komunikat dotyczący przekazywania sprawozdań za IV kwartał do GUS w ramach projektu SMUP.

W komunikacie wskazany został system zarządzania budżetami jst BeSTi@.

Link do komunikatu - https://bip.stat.gov.pl/dzialalnosc-statystyki-publicznej/sprawozdawczosc-budzetowa-wynikajaca-z-rozporzadzenia-ministra-finansow/

2 listopada 2022 r.

Informujemy, że stanowisko Ministerstwa Finansów dotyczące możliwości i kierunków wykorzystania odsetek bankowych od środków Funduszu Pomocy znajduje się na stronie internetowej pod adresem:

https://www.gov.pl/web/finanse/wyjasnienia-dotyczace-srodkow-z-funduszu-pomocy-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-na-dodatkowe-zadania-oswiatowe

24 października 2022 r.

Zamieszczamy pismo Ministerstwa Finansów w sprawie zaleceń dotyczących uchwał podatkowych podejmowanych przez organy stanowiące j.s.t. w zakresie podatku rolnego i podatku leśnego plik

1 września 2022 r.

Informujemy, że w dniach od 10 do 12 października br. odbędzie się szkolenie dla skarbników województwa śląskiego.

Szczegóły wkrótce w zakładce "Szkolenia".

17 sierpnia 2022 r.

Przypominamy o obowiązku dotyczącym publikacji zmian uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego oraz sprawozdań z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego stosownie do przepisów art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1461).

3 sierpnia 2022 r.

Zamieszczamy pismo Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 28 lipca 2022 r. dotyczące wydatkowania środków pochodzących z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml. - plik

18 maja 2022 r.

Informujemy, że Radosław Pruszowski - Starszy Inspektor Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej Izby został wybrany przez czytelników miesięcznika "Zamówienia Publiczne Doradca" Autorem dwudziestopięciolecia.

Serdeczne gratulacje!